Phobos.exe là gì?

Quá trình được gọi là Phobos.exe thuộc về phần mềm PC-Doctor cho Windows của PC-Doctor (www.pc-doctor.com). Mô tả: Phobos.exe không cần thiết cho HĐH Windows và gây ra tương đối ít vấn đề. Phobos.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Chương trình tập tin" Tập tin chung C: \ Chương trình tập tin \ Dell \ SupportAssistAgent \ PCDr \ SupportAssist \ 6.0.6992.1111 \ . Kích thước tệp đã biết trên Windows 10/8/7

Procexp.exe là gì?

Tệp procexp.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Sysiternals Process Explorer của Microsoft . Procexp.exe là một tệp thực thi chạy Sysiternals Process Explorer, một công cụ hoạt động như một sự thay thế cho trình quản lý tác vụ và cung cấp các khả năng khắc phục sự cố mở rộng. Đây không phải là một thành phần quan trọng của Windows và cần được

Gramblr.exe là gì?

Quá trình Gramblr.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Gramblr hoặc Windows Connectivity Manager cho Gramblr thuộc về phần mềm mà Gramblr không biết. Mô tả: Gramblr.exe không cần thiết cho Windows và thường sẽ gây ra sự cố. Gramblr.exe nằm trong thư mục con của "C: \ Chương tr

MicrosoftEdge.exe là gì?

Quá trình MicrosoftEdge.exe trong Trình quản lý tác vụ Windows Quá trình được gọi là Microsoft Edge thuộc về phần mềm Microsoft Windows hoặc Microsoft Edge của Microsoft (www.microsoft.com). Mô tả: MicrosoftEdge.exe ban đầu là một phần quan trọng của Windows và hiếm khi gây ra sự cố. MicrosoftEdge.exe nằm trong thư mục con của C: \ Wi

Makecab.exe là gì?

Tệp makecab.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Microsoft Cabin Maker là một tiện ích lưu trữ tệp cho Microsoft Windows. Makecab.exe được sử dụng để cài đặt Microsoft Cabin Maker và không gây ra sự cố với PC.Cabinet Maker là một chương trình lưu trữ tệp cho Microsoft W

UpdateChecker.exe là gì?

Tệp UpdateChecker.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của ASUS Update của ASUS . ASUS Update tải xuống và vá các sản phẩm ASUS có cập nhật. UpdateChecker.exe chạy một quy trình kiểm tra trang web ASUS để cập nhật chương trình mới. Đây không phải là một quy trình thiết yếu cho Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết có vấn đề .ASUS Update tự động tìm kiếm trực tuyến các bản cập nhật cho BIOS hệ thống, trình điề

Esu.exe là gì?

Tệp esu.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Garmin Express của Garmin . Garmin Express là phần mềm để quản lý các thiết bị GPS của Garmin. ExpressTray.exe chạy quy trình khay hệ thống cho ứng dụng Garmin Express. Đây không phải là một quy trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hiệu hóa nếu biết tạo ra sự cố.Garmin Express cho phép người dùng cập nhật bản đồ thiết bị, tải các hoạt động đư

Wlanext.exe là gì?

Tệp wlanext.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Windows là một hệ điều hành. Windows Wireless LAN 802.11 Extensibility Framework là một giao diện cho các tính năng kết nối và bảo mật không dây trong Windows. WLANExt.exe là tệp chạy khung và không gây hại cho PC

APSDaemon.exe là gì?

Tệp APSDaemon.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Hỗ trợ ứng dụng Apple của Apple . APSDaemon.exe là một tệp thực thi thuộc về Hỗ trợ ứng dụng của Apple, một chương trình được yêu cầu để đồng bộ hóa các thiết bị thông qua iTunes. Đây không phải là một quá trình thiết yếu của Windows và có thể bị vô hi

Logonui.exe là gì?

Tệp logonui.exe chính hãng là một thành phần phần mềm của Microsoft Windows của Microsoft . Microsoft Windows là một hệ điều hành. Giao diện người dùng đăng nhập là giao diện người dùng đồ họa để xác thực người dùng. Logonui.exe là một tệp được liên kết với Giao diện người dùng đăng nhập và là một tệp Windows thiết yếu hoàn toàn an toàn để chạy trên PC. Giao diện người dùng của bạn là thành phần cốt lõi của hệ điều hành Windows và ngoài việc hỗ trợ ngư